چاپ خبرنامه

چاپ خبرنامه

هر ماه فالکون در مرتع پرورش احشام خلاصه به هر اقامت در جامعه تحویل داده است. این خبرنامه شامل اطلاعات در مورد ساکنان همکار و رویدادهای منطقه است.


ساکنان دعوت به مشارکت در این خبرنامه محلی است. مقالات و فهرست لاف باید به مرتع پرورش احشام انجمن فالکون ارسال، ارسال پیام از طریق فرم تماس ، نه بعد از 20 ماه قبل از خبرنامه چاپ شده است، که ماه قبل توزیع. لطفا توجه داشته باشید از این تاریخ به عنوان مثال مهلت:

سپتامبر 20 - خبرنامه نوامبر
اکتبر 20 - خبرنامه دسامبر
نوامبر 20 - خبرنامه ژانویه

عضویت در خبرنامه تبلیغات
برای تماس با آگهی های تجاری و یا طبقه بندی:
Křenek بهترین شرکت چاپ - وب سایت
7102 گلن چیس CT. هوستون، TX 77095
تلفن: 281-463-8649
فکس: 281-463-2425
Share by: